Chính sách, môi trường

16/08/2020

Với phương châm “An toàn - Chất lượng - Tiến độ - Thân thiện với môi trường”, Việt Tín luôn ưu tiên hàng đầu cho công tác đảm bảo an toàn về tính mạng, sức khỏe của người lao động trong tất cả các hoạt động của Công ty
Ngoài việc thực hiện quản lý an toàn và môi trường theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, chúng tôi còn xây dựng các quy chuẩn riêng của Công ty và thể hiện qua các hoạt động cụ thể như sau:
1. Bố trí sử dụng con người hợp lý.
2. Tăng cường củng cố, ổn định bộ máy làm công tác an toàn vệ sinh lao động. Từng bước nâng cao chất lượng, tạo điều kiện để cán bộ làm công tác an toàn vệ sinh lao động được đào tạo nâng cao, tuyên truyền, huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức về an toàn vệ sinh lao động.
3. Phân công, phân cấp rõ ràng trong công tác an toàn vệ sinh lao động, đảm bảo từng cán bộ quản lý đều nắm rõ được nhiệm vụ của mình.
4. Cải thiện điều kiện lao động, thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe người lao động.
5. Xây dựng chế tài quản lý an toàn vệ sinh lao động và xử lý vi phạm.
6. Tổ chức điều hành sản xuất khoa học, hợp lý.
7. Khắc phục các tồn tại trong thiết kế, thi công, lấy kỹ thuật cơ bản làm then chốt.
8. Lựa chọn các công nghệ thiết bị phù hợp đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn.